نرم افزارهای مفید و کاربردی

برای این پست قصد دارم چند کد را معرفی کنم که با استفاده از آنها


 می توانید امکانات زیبایی را به سایت یا وبلاگ خود اضافه کنید.


 کد نشان دادن ip :


<script language="javascript" src="http://parstools.net/ip/fa/"></script>

 

 کد نشان دادن وضعیت آب وهوا:


<script language="javascript" src="http://www.ParstoolS.com/weather/code2/?city=IRXX0016&bgcolor=FFFFFF&textcolor=bgcolor=000000&width=180&height=300"></script>


در اینجا این ذکر نکته ضروری است که در داخل کد کلمه city اشاره به

شهر تبریز دارد که با irxx001  نشان داده شده است اگر شهر شما غیر از

این شهر است برای گرفتن کد شهر به سایت

www.parstools.com رفته و کد شهر دلخواه را بخواهید.

کد قیمت ارزها:

<iframe style="BORDER-RIGHT: #800000 1px solid; BORDER-TOP: #800000 1px solid; BORDER-LEFT: #800000 1px solid; WIDTH: 148px; BORDER-BOTTOM: #800000 1px solid; HEIGHT: 197px" border="0" name="I1" src="http://www.sonycard20.com/news/dollar_shop.asp" frameborder="0" width="308" scrolling="no" height="47" target="_self"></iframe>


کد پیغام هنگام ورود یا خروج از سایت:

<body onLoad="window.alert('سلام، خوش آمدید');"
onUnload="window.alert('
باز هم به ما سر بزنید، خدانگهدار');">


کد جستجوی  پیشرفته:

<table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-style:double; border-width:1px; border-collapse: collapse" bordercolor="#BCCAE2" width="140" id="جستجوگر حرفه ای" height="60"><tr>
<td width="88%" height="19" align="center" style="border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium">
<h1 style="margin-top: 0; margin-bottom: 1" dir="rtl">
<font size="3" color="#000080" face="Arial">
جستجوگر</font></h1></td></tr><tr>
<td width="88%" height="63" align="center" valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
<body topmargin="0" leftmargin="0">
<form action="http://www.linkestan.com/Default.asp" method="POST" target="_blank">
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<input type="text" name="u_search" size="20" tabindex="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color:#FF0000" dir="rtl" value="
واژه جستجو" >
<select size="1" name="u_engine" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align:justify; direction:ltr; color:#000080" dir="rtl">
<option value="http://www.google.com/search?q=" selected>Google</option>
<option value="http://search.yahoo.com/bin/search?p=">Yahoo</option>
<option value="http://search.msn.com/results.asp?q=">MSN</option>
<option value="http://search.aol.com/dirsearch.adp?query=">AOL</option>
<option value="http://www.altavista.com/cgi-bin/query?&q=">AltaVista</option>
<option value="http://www.mamma.com/Mamma?&query=">Mamma</option>
<option value="http://www.webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?searchText=">WebCrawler</option>
</select><input type="submit" value="
بگرد" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; color: #000000; background-color: #C0C0C0"></p>
</form></td></tr></table>

 

کد دیکشنری آنلاین:


<script language="javascript" src="http://www.ParstOOLS.com/dic/code/?bgcolor=FFFFFF&width=160&height=180"></script>

 

کد ساعت آونگی:


<script language="javascript" src="http://parsTOols.net/clock/?type=36&w=130&h=220"></script>

 

کد شمارنده برای سایت یا وبلاگ:


<script language="javascript" src="http://www.parSToolS.com/counter/?type=0&url=http://ادرس weblog or site name"></script>

 

به جای weblog or site name آدرس سایت یا وبلاگ را وارد کنید.

 

کد جستجوی کتاب:


<TR><td bgcolor="#003275" height="2"></TD></TR><TR><TD><div align="center"><table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="83%" bgcolor="#FFFFFF"><tr><td width="83%"><div align="center"><table border="1" cellpadding="4" class="bodytext" height="30" width="361" bordercolor="#000000" style="border:1px dashed #808080; font-family:Tahoma; font-size:10pt"><form method="POST" action="http://www.farsiebook.com/search2.php"><input type="hidden" name="temp" value="ییکک"; </span><font size="1" face="Tahoma"><span style="font-size: 11px"><input type="hidden" name="count" value="0"></span></font><tr><td align="center"><b><font color="#FF0000">جستجوی کتاب</font></b><p><font style="font-size: 8pt">کتاب مورد نظر خود را جستجو کرده و آن را بخوانید</font></td></tr><tr><td align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 11px"><input type="image" src="http://www.farsiebook.com/pic/btn12.gif" align="right" name="I2" width="43" height="24"></font><span style="font-size: 11px"><font size="1" face="Tahoma"><input name="item1" size="27" dir="rtl" class="bodytext" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt" ></font></span><font size="1" face="Tahoma"><span style="font-size: 11px"><select class="bodytext" size="1" name="category1" dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><option value="name" selected>نام کتاب</option><option value="nevisande">نویسنده<option value="motarjem">مترجم<option value="hame" >همه ی موارد</select></span></font></td></tr></form>
</table></div></td></tr></table></div></TD></TR>

 


 کد تقویم فارسی  با نمایش :شنبه 24 مرداد٨٨


 

script language="javascript" src="http://www.parstools.net/calendar/?type=1"></script>

 

 تمام مطالب برگرفته از سایت parstools.com


کلمات کلیدی:

 

معرفی سخت افزار کامپیوتر ساعت ٩:۳۶ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸  
/ 0 نظر / 23 بازدید